Algemene voorwaarden

Artikel 1 - DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mystic Spores: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mystic Spores;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mystic Spores georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Mystic Spores gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

‍

Artikel 2 - Identiteit van Mystic Spores

Mystic SporesJacob van Lennepstraat 78H, 1053HM, AmsterdamE-mailadres: hi@mysticspores.nlTelefoonnummer: +31641863969

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mystic Spores en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Mystic Spores en consument.

‍

Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Mystic Spores verkoopt uitsluitend tincturen die bedoeld zijn als supplement.

‍

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald.

‍

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het betreft hier de verkoop van supplementen die niet geretourneerd kunnen worden.

‍

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

‍

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Mystic Spores kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Mystic Spores dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

‍

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

‍

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Mystic Spores staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

‍

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Mystic Spores zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Mystic Spores kenbaar heeft gemaakt.
 3. Levering vindt plaats binnen 1 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

‍

Artikel 12 - Betaling

 1. Betaling kan uitsluitend worden voldaan via IDEAL, PayPal en Creditcard.

‍

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Mystic Spores, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

‍

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Mystic Spores en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

‍

‍